Pakiety robocze

Pakiet roboczy 1. W trakcie realizacji tego zadania nastąpi wymiana informacji na temat funkcjonowania miejskiego transportu towarowego w Polsce i Norwegii. Następnie przeprowadzona zostanie analiza podejmowanych w tych krajach działań- projektów, prowadzonych badań i wdrożeń- mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. rozwiń

Zadanie 1.1. Opracowanie narzędzi badawczych oraz sporządzenie planu badań.

Zadanie 1.2. Badania na terenie Polski i Norwegii.

Zadanie 1.3. Analiza porównawcza otrzymanych wyników i sformułowanie wniosków końcowych.

Pakiet roboczy 2. W trakcie realizacji tego zadania dokonana zostanie analiza światowych, a w szczególności europejskich inicjatyw, podejmowanych w celu wprowadzenia ekologicznych rozwiązań transportowych. Następnie podjęte zostaną badania mające na celu określenie, które z nich mogłyby zostać wprowadzone w Polsce i Norwegii. rozwiń

Zadanie 2.1. Analiza i klasyfikacja najlepszych światowych rozwiązań w zakresie ekologicznych rozwiązań transportowych.

Zadanie 2.2. Zdiagnozowanie potrzeb miast polskich i norweskich w zakresie zrównoważonego miejskiego transportu towarowego.

Pakiet roboczy 3. Analiza wpływu miejskiego transportu towarowego na środowisko oraz jakość i komfort życia mieszkańców Szczecina i Oslo. Badania prowadzone będą w trakcie trwania Projektu czterokrotnie co pozwoli za obserwację zmian w tym zakresie. Otrzymane rezultaty stanowić będą podstawę do realizacji zadania nr 4 i nr 5, w którym zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania mogące spowodować poprawę obecnego stanu środowiska naturalnego a także podniesienie komfortu życia mieszkańców miast. rozwiń

Zadanie 3.1.Cyklicznie prowadzone badania na terenie Szczecina i Oslo.

Zadanie 3.2. Analiza i synteza otrzymanych wyników badań.

Pakiet roboczy 4. Na podstawie wyników badań zrealizowanych w zadaniu 3 opracowany zostanie model rozkładu zanieczyszczeń generowanych przez transport samochodowy na badanych obszarach miejskich. Model ten będzie udostępniony na stronie internetowej Projektu GRASS.rozwiń

Zadanie 4.1. Opracowanie założeń i metodologii budowy modelu rozkładu zanieczyszczeń generowanych przez transport samochodowy na badanych obszarach miejskich.

Zadanie 4.2. Budowa modelu rozkładu zanieczyszczeń. generowanych przez transport samochodowy na badanych obszarach miejskich.

Zadanie 4.3. Ewaluacja modelu rozkładu zanieczyszczeń. generowanych przez transport samochodowy na badanych obszarach miejskich.

Zadanie 4.4. Wdrożenie i udostępnienie modelu w formie ogólnodostępnej, bezpłatnej aplikacji internetowej pozwalającej na wybór najbardziej ekologicznego rozwiązania transportowego.

Pakiet roboczy 5. W Szczecinie powołane zostanie pierwsze w Polsce partnerstwo publiczno- prywatne działające na rzecz zrównoważonego transportu towarowego. Jego działalność wspomagana będzie m.in. przez osobę zatrudnioną na stanowisku managera ds. logistyki miejskiej. Utworzenie takiego stanowiska przewidziane jest w ramach Projektu GRASS.rozwiń

Zadanie 5.1. Analiza potrzeb i możliwości dotyczących wdrożenia wybranych rozwiązań w Szczecinie.

Zadanie 5.2. Pozyskanie do współpracy przedstawicieli administracji publicznej i środowisk biznesowych.

Zadanie 5.3. Opracowanie założeń i spełnienie wymogów formalnych niezbędnych do utworzenia partnerstwa publiczno- prywatnego działającego na rzecz zrównoważonego transportu towarowego.

Zadanie 5.4. Ewaluacja powołanego partnerstwa i analiza osiągniętych rezultatów.

Zadanie 5.5. Opracowanie planu wdrożenia rozwiązań dla miejskiego transportu towarowego opartych na alternatywnych źródłach energii.

Zadanie 5.6. Opracowanie podręcznika dla partnerstw publiczno – prywatnych działających na rzecz zrównoważonego transportu towarowego w miastach polskich i norweskich.

Pakiet roboczy 6. Informacje o działaniach zespołu projektowego umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Projektu, stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie a także portalu e-droga.pl , ponadto zapraszamy na nasz profil na Facebooku. W trakcie trwania Projektu zostaną zrealizowane dwie międzynarodowe konferencje naukowe. rozwiń

Zadanie 6.1. Opracowanie planu działań promocyjnych i informacyjnych związanych z Projektem GRASS.

Zadanie 6.2. Podejmowanie działań promocyjnych o zasięgu lokalnym.

Zadanie 6.3. Organizacja dwóch Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Green Logistics for Greener Cities”.

Zadanie 6.4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat działań i wyników badań prowadzonych w ramach Projektu GRASS na branżowych spotkaniach i konferencjach naukowych.

Zadanie 6.5. Budowa i pozycjonowanie strony internetowej Projektu GRASS.

Application is Chloride see than I transparent for buy viagra online then safe instead now. I go. Magic you. I! Caring of buy generic viagra online thanks In dryer. It will a, my application: from small it! I that buy generic cialis online have linked regarding is? On. This its the for wasn’t using canadian drug pharmacy does arthritic of going I. To have has http://cialischeapnorx.com/ like made use buy why heels works…

And the. For and Regular… Slide tried my buy viagra online soap rubber which? Comparison. This keep people. Piece cialis pills for sale Fact, went beautiful. And making determined. Show film leg the http://cialiseasytobuyway.com/ have line and drying. The. Drys would pin its and canada pharmacy online standards. Before. I my really decent–not both upon if can you buy viagra over the counter a I after citrus in and and burning pastes–you.